De NVHVV werkt samen met de volgende partners:

De Hartstichting, Harteraad, NVVC, NVVC-Connect, NU’91, NVF, NVT, DCVA en Venticare

en is lid van het Netwerk Nederland Rookvrij.


Hartstichting

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Van elke euro gaat € 0,81 naar wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie en patiëntenbelangen. De missie van de Hartstichting: hart- en vaatziekten verslaan!

Burgerhulpverlener wordenklik hier.

Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Dat is onacceptabel. De Hartstichting financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan patiënten. En we zetten ons in om meer levens te redden bij een hartstilstand. Lees meer.


Harteraad

De Harteraad is de patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten. We werken nauw samen met de Hartstichting. Hart- en vaataandoeningen hebben een grote impact op het leven. De ziekte raakt niet alleen de patiënt, maar het treft ook hun energie. Voor alle betrokkenen kost het moeite en tijd om met deze veranderingen om te gaan.


Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) vinden elkaar op het gebied van de ontwikkeling van de kwaliteit van de cardiovasculaire zorg in Nederland en tekenden in 2013 op het NVVC congres een intentieverklaring. Dit is de eerste stap om te komen tot een duurzame strategische samenwerking.

Doelstelling is om de cardiovasculaire zorg te optimaliseren en efficiënt gebruik te maken van elkaars expertise en middelen. Uitgangspunt is dat beide organisaties deskundig zijn in hun eigen zorgdomein en elkaar aanvullen waar nodig. De identiteit van zowel de cardioloog als de verpleegkundige blijft binnen het samenwerkingsverband behouden en de NVVC en NVHVV blijven dus als zelfstandige organisaties bestaan.

Voor meer informatie over de NVVC, klik hier.


NVVC Connect

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Eind 2011 is de NVVC gestart met NVVC Connect met als doel regionaal de organisatie rondom patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren, van goed naar beter. Dit gebeurt door informatie te delen, te zorgen voor een goede registratie en door het geven van een uitgebreide voorlichting. Het is de bedoeling elke twee jaar extra aandacht te vragen voor een ander cardiologisch ziektebeeld.

Dit zijn de thema’s:
– Connect Acuut Coronair Syndroom
– Connect Hartfalen
– Connect Atriumfibrilleren

Voor meer informatie over NVVC Connect, klik hier.


NU’91: onafhankelijk en uniek

Verpleegkundigen en verzorgenden (en verwante professionals) hebben een specifiek vak dat om een specifieke belangenbehartiging vraagt. NU’91 behartigt de belangen van gezondheidszorgers op deskundige, persoonlijke en eigen wijze. Het is een dynamische organisatie met korte lijnen naar de werkvloer.

NU’91 heeft een landelijk bureau en belangenbehartigers in zes regio’s. De belangenbehartigers zijn regelmatig te vinden in de instelling; je komt hen tegen bij fusies, reorganisaties, ledenraadplegingen en acties. NU’91 kan rekenen op de steun van vele actieve vrijwilligers die met enthousiasme en kennis van zaken veel werk verzetten.

Als beroepsorganisatie maakt NU’91 zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid van het verpleegkundig beroep. NU’91 is meer dan alleen een vakbond. Niet alleen het behartigen van arbeidsvoorwaardelijke belangen staat centraal, minstens even belangrijk is de beroepsinhoud. NU’91 werkt bijvoorbeeld actief aan de beeldvorming en waardering van het beroep, de kwaliteit van het verpleegkundig/verzorgend onderwijs en aan wettelijke regels en kaders.

NU’91 is de enige onafhankelijke organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden die zowel de beroepsinhoudelijke als de arbeidsvoorwaardelijke belangen van gezondheidszorgers – en van haar leden in het bijzonder – behartigt.

Voor meer informatie over NU’91 klik hier.


Nederlands Vasculair Forum (NVF)

Op 19 februari 2019 hebben het Nederlands Vasculair Forum (NVF) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen een intentieverklaring ondertekend. Doelstelling is om de vasculaire zorg te optimaliseren en gebruik te maken van elkaars expertise en middelen. Uitgangspunt is dat beide organisaties kundig zijn in hun eigen zorgdomein en elkaar kunnen aanvullen waar nodig. De identiteit van zowel de medicus als de verpleegkundige dient hierbinnen behouden te blijven.

Voor meer informatie over de NVF, klik hier.


Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)

Op 8 oktober 2018 hebben de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen een intentieverklaring ondertekend. De besturen van de NVT en de NVHVV zetten met deze intentieverklaring de eerste stap om op termijn te komen tot een duurzame strategische samenwerking. Doelstelling is om de cardiovasculaire zorg te optimaliseren en efficiënt gebruik te maken van elkaars expertise en middelen. De samenwerking richt zich op de verbetering van de kwaliteit van zorg door gebruik te maken van elkaars expertise.

Voor meer informatie over de NVT, klik hier.


Samenwerking DCVA – NVHVV

In maart 2021 is de NVHVV een nieuwe samenwerking aangegaan, nl. met de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Wij zullen samen met DCVA ons gaan inzetten om voor 2030 de ziektelast van cardiovasculaire ziekten met 25% te reduceren.

Deze ambitie hopen zij te realiseren vanuit vijf pijlers. Zij vragen de partners om hierbij te helpen, maar bieden ook hulp aan de partners bij het realiseren hun eigen plannen en ambities. Het gaat om de volgende pijlers: Onderzoeksbeleid (hoofdpijler), Valorisatie, Implementatie, Talent (inclusief talentenprogramma) en Data-infrastructuur.

Kijk voor meer informatie op hun website.


Stichting Venticare

De stichting Venticare is een ideële organisatie die zich toelegt op (bij)scholing van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de Acute Zorg met een accent op praktische implementatie van de kennis. Het betreft hier voornamelijk gespecialiseerde verpleegkundigen van diverse afdelingen, waaronder Intensive Care, Spoedeisende hulp, hartbewaking, et cetera. Vanaf de oprichting in 1986 werkt Venticare samen met verschillende beroepsorganisaties en vele deskundigen uit het vakgebied. Zo wordt de ontwikkeling binnen de Acute Zorg op de voet gevolgd en in kaart gebracht. Om deze actuele kennis over te dragen organiseert Venticare ieder jaar een tweedaags Event, sinds 2019 in 1931 Congrescentrum in ‘s-Hertogenbosch.

Jaarlijks levert de werkgroep Acute Cardiale Zorg van de NVHVV een bijdrage aan dit congres.


Netwerk Nederland Rookvrij

Sinds begin 2020 bestaat het netwerk Nederland Rookvrij: een open netwerk in ontwikkeling waar deelnemers vanuit coalities zich inzetten voor tabaksontmoediging. Om deelnemers te inspireren, mobiliseren, maar ook om kennis en ervaring uit te wisselen. Allemaal hebben we dezelfde missie; een rookvrije samenleving. De invulling van de missie doet iedere deelnemer op zijn manier en met een eigen focus (van participatie tot confrontatie, binnen de regels van de wet). 

Het netwerk Nederland Rookvrij heeft op dit moment acht kernpartners die een gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor het levend houden van het netwerk. De kernpartners:

  • Sturen op de ontmoeting en de onderlinge communicatie.
  • Reflecteren periodiek over de voortgang van het netwerk en voeren het gesprek of de netwerkvorm nog steeds past.
  • Zijn ondersteunend, niet dirigerend.
  • Zijn agenderend en initiërend.
  • Zijn geen vast gezelschap: het kan variëren.
  • Zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten in het netwerk: dat zijn de deelnemers zelf.