Ontstaan, missie en beleidsplan

De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen is in 1996 opgericht en is ontstaan uit de Verpleegkundige Adviesraad van de Nederlandse Hartstichting. De NVHVV is een groeiende beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg. De missie en doelstellingen van de verpleegkundige beroepsvereniging NVHVV zijn als volgt geformuleerd.

De missie van de NVHVV

De NVHVV staat voor professionele verpleegkundige zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten, wat zij wil bereiken door deskundigheidsbevorderende activiteiten voor hart- en vaatverpleegkundigen en andere zorgprofessionals in het cardiovasculair zorgdomein.

Waar de NVHVV zich op richt

De NVHVV richt zich op de verpleegkundige zorg voor patiënten met een hart- en/of vaataandoening. Deze patiënten bevinden zich in een extramurale, transmurale en intramurale setting waarbij zowel preventieve, curatieve als palliatieve zorg wordt verleend.

De doelstellingen van de NVHVV

  1. De NVHVV wil de beroepsvereniging zijn voor hart- en vaatverpleegkundigen en cardiovasculaire verpleegkundig specialisten.
  2. De NVHVV levert een bijdrage aan de professionalisering van de hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals in het cardiovasculair zorgdomein, om de kwaliteit van de zorgverlening aan hart- en vaatpatiënten te optimaliseren.

Om te anticiperen op huidige en toekomstige ontwikkelingen en richting te geven aan haar activiteiten heeft het bestuur het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 opgesteld.
Het bestuur heeft de kansen en bedreigingen besproken en in kaart gebracht en gekeken welke interne en externe elementen kansen bieden voor de NVHVV om haar activiteiten te versterken. In dit beleidsplan zal in beknopte vorm aangegeven worden waar de NVHVV voor staat en welke speerpunten de NVHVV ziet voor de komende jaren.

Meerjarenbeleidsplan NVHVV 2020-2025

Jaarrapport 2022-2023 (ter vaststelling tijdens de ALV 14 juni 2023)

Jaarrapport 2021-2022 (vastgesteld tijdens de ALV van 15 juni 2022)