Leden Platform Vitale Vaten tekenen voor Gedeelde Besluitvorming

Stimulans voor meer gezamenlijke besluitvorming door patiënt en zorgverlener

DEN HAAG, 10 oktober 2013 – Leden van het Platform Vitale Vaten ondertekenden vandaag het Salzburg Statement over gedeelde besluitvorming. Deze verklaring roept patiënten en zorgverleners op om samen te werken in de besluitvorming over medische beslissingen. Door het ondertekenen van het Statement maken de organisaties duidelijk dat zij het gedachtegoed van gedeelde besluitvorming onderschrijven en er actieve invulling aan willen geven.

Bij gedeelde besluitvorming bepalen zorgverlener en patiënt gezamenlijk de aanpak van een (medisch) probleem. Samen wegen zij de behandelopties en de consequenties vanuit medisch én persoonlijk perspectief. Mede hierdoor maken mensen goede en passende keuzes over hun gezondheid.

Het Platform Vitale Vaten staat voor een programmatische patiëntgerichte aanpak van hart- en vaatziekten als onderdeel van chronische zorg. Een goede samenwerking en dialoog tussen patiënt en zorgverlener, zoals ook weergegeven in het Chronic Care Model, is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Zeventig procent van de patiënten wil actief betrokken worden bij het nemen van belangrijke beslissingen wat betreft de eigen gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat gedeelde besluitvorming leidt tot meer patiënttevredenheid, betere kwaliteit van leven en een betere relatie tussen patiënt en zorgverlener.

Het Salzburg Statement is opgesteld door achttien landen die deelnamen aan het Salzburg Global Seminar in 2010. Tijdens dit seminar werd stilgestaan bij de rol die patiënten kunnen en zouden moeten hebben in besluitvorming over hun medische zorg.

In Nederland is in 2011 het landelijk Platform Gedeelde Besluitvorming opgericht. Het Platform richt zich op het realiseren van een maximale toepassing van gedeelde besluitvorming in de zorgpraktijk in Nederland. Het Platform Gedeelde Besluitvorming roept partijen in het zorgveld op gedeelde besluitvorming te steunen en actief uit te dragen.

Wilt u meer over weten over gedeelde besluitvorming, of wil uw organisatie ook het Salzburg Statement ondertekenen, kijk dan op www.zelfmanagement.com/thema-s/gedeelde-besluitvorming.